🧡 Ашиглах заавар

1.Асаах товчлуур дээр удаан дарж төхөөрөмжийг асаана. 3 удаа
дохио дугарч шар гэрэл ассаны дараа MODE 1 буюу ажиллах
горим 1 идэвхжин.
2.Төхөөрөмж асаалттай байхад дахин нэг дарснаар ажиллах
горим 1,2,3-руу шилжүүлж болно.
3.Асаах товчлуур дээр удаан дарж 3 удаа дохио өгсний дараа
төхөөрөмж унтарна.